دانلود رمان در خیابان دوبلین با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان در خیابان دوبلین

شهرستان ویرجینیا( ) Virginia

حوصله ام سر رفته بود.
كایلی رمزی( )
Kyle Ramsey مدام به صندلیم ضربه میزد

تا توجهمو جلب كنه  اما همین دیروز بود كه به صندلی بهترین دوستم دِرو( )Druلگد میزد،

نمیخواستم درو رو نگران كنم؛ اون علاقه ی شدیدی به كایلی داشت .

 

 

به جاش بهش نگاه كردم كه نشسته بود

كنارم و میلیون ها قلب كوچیك گوشه ی دفترچهش می كشید ٬

در حالی كه آقای اِوِنز ( ) Evansیه معادله ی ترسناك و سخت دیگه روی تخته مینوشت.

من واقعا باید توجه بیشتری می كردم چون توی ریاضی افتضاح بودم.

اگه این ترم بعنوان تازه وارد می افتادم مامان و بابا خوشحال نمیشدن.

 

 


آقای اِوِنز گفت:
آقای رمزی، میشه بیای پای تخته

و جواب سوالو بدی یا ترجیح میدی پشت
جوسلین( )
Jocelynبشینی تا بیشتر به صندلیش ضربه بزنی؟
كلاس منفجر شد از خنده و دِرو متهمانه نگام كرد.

من با دهن كجی به نقطه ای كه آقای اِوِنز بود خیره شدم.
كایلی با پررویی و غرور گفت:
من همینجا می مونم اگه اشكال نداره.

 

چشامو چرخوندم و سعی كردم برنگردم ،اگرچه گرمای نگاه خیره ی اونو
(كایلی)رو پشت گردنم حس می كردم
.
در واقع این سوال لفظی بود كایلی، بلند شو و بیا اینجاتق تق در باعث شد

بین ناله ی كایلی وقفه ای از رضایت بیوفته.

از جایی كه من نشسته بودم فقط مدیر مدرسه خانوم شاو ( ) Shawدیده میشد.

چی مدیرو به كلاسمون كشونده بود؟

 

این فقط نشونه ی دردسر بود.
دِرو مِن مِن كنان گفت:
واااو!!
با اخم نگاش كردم، سرشو سمت در تكون داد و لب زد: « پلیس ها« شوكه شده سرك كشیدم سمت در، خانوم شاو سریع یه چیزی دم گوش اقای اِوِنز گفت و مطمئنا كافی بود چون دو تا مامور بیرون منتظر بودند.

 

 

به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان در خیابان دوبلین با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر
3.85 از 40 رای
,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید